Web Content Display Web Content Display

Over ons

De Vlaamse regering is zich scherp bewust van het strategisch belang van materialen voor Vlaanderen. Willen we een duurzame, toekomstbestendige economie, dan moeten we materialen in gesloten kringlopen brengen.

Het Vlaams Gewest plaatste in 2010, tijdens het Belgische voorzitterschap van de  Europese Unie Duurzaam Materialenbeheer op de Europese politieke agenda. 'Resource efficiency' is ondertussen één van de vlaggenschipinitiatieven binnen de EU 2020 strategie. Op Vlaams niveau is Duurzaam Materialenbeheer één van de dertien transversale thema's van Vlaanderen in Actie (ViA). ViA is het toekomstproject van Vlaanderen, met als ambitie Vlaanderen tegen 2020 te doen uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

We willen Vlaanderen positioneren als Europese topregio op vlak van duurzaam materialenbeheer via een Vlaams Materialenprogramma. In het Vlaams Materialenprogramma bundelen de bedrijfswereld, de overheid, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld de krachten en combineren we ambitieuze langetermijn visie-vorming, beleidsrelevant onderzoek en concrete acties.

Van engagementsverklaring naar gedeelde agenda opgebouwd rond 9 hefbomen

Op de Ronde Tafel Duurzaam Materialenbeheer van 6 juni 2011 gingen 33 organisaties uit de overheid, de industrie, de wetenschap en het maatschappelijke middenveld het engagement aan om een gemeenschappelijk actieplan op te stellen met daarin die hefbomen en acties die Vlaanderen tegen 2020/2050 aan de top 5 van Europese regio's kunnen brengen inzake duurzaam materialenbeheer. In nauw overleg met de sleutelactoren in Vlaanderen op het vlak van materialenbeheer, worden 9 hefbomen geïdentificeerd die tegen 2020 de basis moeten leggen voor een economie waarin materialen draaien in slim gesloten kringlopen. Voor elke hefboom worden vervolgens 5 prioritaire acties naar voren geschoven waarop we willen inzetten. Dit gezamenlijk publiek-privaat actieplan, dat aangeeft welke concrete stappen we vandaag zetten om onze ambitie richting 2020 waar te maken, wordt op 6 juni 2012 voorgesteld op een nieuwe Ronde Tafel Duurzaam Materialenbeheer.

Co-eigenaarschap

De meest nauw betrokken publieke en private stakeholders zijn opgenomen in een stuurgroep die tweemaandelijks bijeenkomt. De stuurgroepleden bepalen zowel mee het proces als de inhoud van het Vlaams Materialenprogramma.